Bản Quyền

Phần mềm Rosetta Stone được phân phối độc quyền tại Việt Nam từ 2015 đến 2020 bởi Công ty CP Rosetta Stone Việt Nam – Ủy quyền bởi Rosetta Stone Ltd.

Số hiệu hợp đồng uỷ quyền586951-R
Thời hạn hiệu lực uỷ quyền01/02/2019 đến 01/02/2024